Thursday, February 17, 2011

Vitaminguide / Vitamin Guide

En mångsidig diet räcker vanligen för att få i sig alla behövliga vitaminer.

A-vitamin, Retinol
Påverkar hudens och slemhinnors välbefinnande samt synen.
Fås från: grönsaker som är orange eller mörkgröna till färgen, t.ex morot, lever, äggula.
Vad brist orsakar: torr hud, horn- och slemhinneförändringar, försämrar immunförsvaret, nattblindhet.


B2-vitamin, Riboflavin
Är en vattenlöslig vitamin och är centralt för cellernas energiproduktion.  Det behövs för förbränning av kolhydrater, protein och fett. En annan viktig funktion är att bryta ner olika gifter och läkemedel i levern. Riboflavin är även en av kroppens viktigaste antioxidanter.
Fås från: mjölk, kött, bönor, spannmålsprodukter.
Vad brist orsakar: sprickbildningar i läppar och mungiporna, förändringar i munslemhinnan och irritation i ögonen.

B12-vitamin, Cobalamin
Behövs för produktionen av röda blodkroppar, nervsystemets funktion samt cellernas ämnesomsättning.
Om du är vegetarian eller vegan bör du vara uppmärksam. B 12 finns nästan enbart i animalisk kost.
Fås från: kött, fisk, ägg, mjölkprodukter.
Vad brist orsakar: kan ge svårartad blodbrist, trötthet, retlighet och neurologiska symptom.


C-vitamin, Askorbinsyra
Deltar vid bildningen av kollagen I bindväven som starker blodkärl, hud, tänder och skelett. C-vitamin hjälper kroppen att ta upp järn ur födan.  C-vitamin är en antoxidant – cellernas försvar mot fria radikaler.
Fås från: grönsaker, potatis, frukt, bär.
Vad brist orsakar: trötthet och retlighet, blödande tandkött, försämrad sårläkning, infektionskänslighet.


D-vitamin
Behövs för kroppens omsättning av fosfat och kalcium. Kroppen kan tillverka D-vitamin själv. Vitamin D bildas i huden när den belyses av solljus.
Hjälper till att ta upp kalsium ur tarmarna.
Fås från: fisk, mjölkprodukter, margarin, fiskleverolja.


E-vitamin
En antioxidant, som hjälper cellerna att skydda sig mot fria radikaler.
Fås från: vegetabiliska oljor, margarin, avokado, ägg.
Vad brist orsakar: Bristsymptom ses hos för tidigt nyfödda, röda blodkroppar går lätt sönder. Annars sällsynt.


K-vitamin
Reglerar blodets koagulation.
Fås från: broccoli, brysselkål, spenat, gröna bladgrönsaker, lever. bär
Vad brist orsakar: Mycket sällsynt med brist på vitamin K. Nyfödda behöver ett
tillskott av K-vitamin direkt efter födseln, pga att de saknar de bakterier som
bildar K-vitamin.


A varied diet is usually sufficient to get all the necessary vitamins.

Vitamin A, Retinol
Affects skin and mucosa welfare and the sight.
Get it from: vegetables that are orange or dark green in color, such as carrots, liver, egg yolk.
What deficiency causes: dry skin, impairs the immune system, night blindness.


Vitamin B2, riboflavin
Is a water-soluble vitamin and is essential for cellular energy production.It is needed for burning carbohydrates, protein and fat. Another important function is to break down various poisons and drugs in the liver. Riboflavin is also one of the body's main antioxidants.
Get it from: milk, meat, beans, cereals.
What deficiency causes: cracks in the lips and corners of the mouth, changes in the mucous membrane and eye irritation.

Vitamin B12, Cobalamin
Needed for the production of red blood cells, nervous system function and cell metabolism.
If you are vegetarian or vegan, you should pay attention. B 12 is almost exclusively in animal foods.
Get it from: meat, fish, eggs, dairy products.
What deficiency causes: may cause severe anemia, fatigue, irritability and neurological symptoms.


Vitamin C, ascorbic
Participates in the formation of collagen in the connective tissue that strengthens blood vessels, skin, teeth and bones. Vitamin C helps the body absorb iron from food. Vitamin C is a antoxidant - cellular defense against free radicals.
Get it from: vegetables, potatoes, fruit.
What deficiency causes: fatigue and irritability, bleeding gums, impaired wound healing, susceptibility to infection.


Vitamin D
Needed for the body's utilization of phosphate and calcium. The body can manufacture vitamin D itself. Vitamin D is produced in the skin when it is illuminated by sunlight.
Helps to raise calcium from the intestines.
Get it from: fish, dairy products, margarine, fish liver oil.


Vitamin E
An antioxidant, which helps cells to protect against free radicals.
Get it from: vegetable oils, margarine, avocado, eggs.
What deficiency causes: Deficiency symptoms can be seen in premature newborns, red blood cells break easily. Otherwise rare.


Vitamin K
Regulates blood clotting.
Get it from: broccoli, brussels sprouts, spinach, green leafy vegetables, liver, berries.
What deficiency causes: Very rare with deficiency of vitamin K. Newborns need a supplementation of vitamin K immediately after birth, because they lack the bacteria that forms vitamin K.

No comments:

Post a Comment