Friday, January 28, 2011

The Chinese New Year

Lion Dance
Kinesiska nyåret är den viktigaste av de traditionella kinesiska helgdagarna.
Festivalen börjar traditionellt den första dagen i den första månaden i den kinesiska kalendern och slutar med Lantern Festival som infaller på 15:e dagen. Kinesiska nyårsafton, en dag där kinesiska familjer samlas för sin årliga återföreningsmiddag, är känd som chu XI (除夕). Det betyder bokstavligen "Året som varit kväll".

Det är också en tradition att varje familj grundligt rengör huset för att sopa undan det dåliga i hopp om att ge plats åt inkommande tur. Fönster och dörrar dekoreras med röda pappersdekorationer, kupletter med populära teman i "lycka", "rikedom"och "långt liv". Röd är den dominerande färgen som används i nyårsfirandet. Rött är emblemet för glädje och denna färg symboliserar också dygd, sanning och uppriktighet.
  
Kex och nötter i mängder
Cookies and nuts i quantities

Den första dagen börjar officiellt vid midnatt och då välkomnar man gudar från himlarna och jorden, Många, särskilt buddhister, avstår från köttkonsumtion den första dagen eftersom man tror att detta kommer att säkerställa lång livslängd för dem. Vissa anser att tända eld och att använda kniv denna dag medför otur, så all mat som skall konsumeras är tillagad dagen innan.

Den sjunde dagen, traditionellt kallas renri 人日, den vanliga människan födelsedag, dagen då alla blir ett år äldre. Dagen då människor möts för att äta rå fisksallad, Yusheng, efter att salladen blivit uppkastad i luften och var och en önskat fortsatt välstånd och välfärd.
  
På den 13:e dagen kommer människor att äta helt vegetarisk mat för att rensa magen pga den stora konsumtionen av för mycket mat under de senaste två veckorna.

Choklad i guld
Chocolate in gold

Enligt den kinesiska zodiaken, är år 2011 året för den Gyllene Kaninen, som börjar den 3 februari 2011 och slutar den 22 januari, 2012. Kaninen är det fjärde tecknet på den kinesiska zodiaken, som består av 12 djurtecken. Kaninen är ett lyckligt tecken. Kaniner är attraktiva och blyga. Personer födda i året för Kaninen är vänliga, som gärna umgås med goda vänner. De är bra lärare, rådgivare och informatörer, men behöver också sitt eget utrymme. Enligt kinesisk tradition, är Kaninen ett år där du kan pusta ut och lugna nerverna. Det är en tid för förhandling.

Kanindekorationer
Rabbit decorations

Chinese New Year is the most important of the traditional Chinese holiday.
The festival traditionally begins on the first day of the first month in the Chinese calendar and ends with Lantern Festival which is on the 15th day. Chinese New Year's Eve, a day where Chinese families gather for their annual reunion dinner, is known as chú xī (除夕). It literally means "Year-pass Eve".

It is also the tradition that every family thoroughly cleans the house to sweep away any ill-fortune in hopes to make way for good incoming luck. Windows and doors will be decorated with red colour paper-cuts and couplets with popular themes of "happiness", "wealth", and "longevity". Red is the predominant colour used in New Year celebrations. Red is the emblem of joy, and this colour also symbolizes virtue, truth and sincerity.
  
Torkad frukt
Dried fruit

The first day is for the welcoming of the deities of the heavens and earth, officially beginning at midnight. Many people, especially Buddhist, abstain from meat consumption on the first day because it is believed that this will ensure lonevity for them. Some consider lighting fires and using knives to be bad luck on New Year's Day, so all food to be consumed is cooked the day before.

The seventh day, traditionally known as renri 人日, the common man's birthday, the day when everyone grows one year older. It is the day when tossed raw fish salad, Yusheng, is eaten. People get together to toss the colourful salad and make wishes for continued wealth and prosperity.
  
Gelegodis
Assorted gummies

On the 13th day people will eat pure vegetarian food to clean out their stomach due to consuming too much food over the last two weeks.

According to the Chinese Zodiak, the Year of 2011 is the Year of the Golden Rabbit, which begins on February 3, 2011 and ends on January 22, 2012. The Rabbit is the fourth sign of the Chinese Zodiak, which consists of 12 animals signs. The Rabbit is a lucky sign.  Rabbits are private individuals and a bit introverted. People born in the Year of the Rabbit are reasonably friendly individuals who enjoy the company of a group of good friends. They are good teachers, counselors and communicators, but also need their own space. According to Chinese tradition, the Rabbit brings a year in which you can catch your breath and calm your nerves. It is a time for negotiation.
  

4 comments: